Upprättande av avtal / Avtalsgranskning

Home / Tjänster / Upprättande av avtal / Avtalsgranskning

Upprättande av avtal

Ditt företags grundläggande struktur utformas allra bäst genom bra skrivna avtal. Det kan röra sig om avtal mellan delägare och investerare, avtal med anställda och konsulter samt avtal mot kunder och leverantörer. Genom att se till att dessa avtal är väl anpassade till ditt företags behov och förutsättningar går det att skapa ytterligare värde i bolaget. Vi biträder våra klienter med att upprätta hållbara avtal som begränsar risk och skapar mervärde.

Våra jurister har en både bred och djup sakkunskap när det kommer till att skriva avtal och juridiska dokument inom följande områden:

  • Affärsjuridik – Aktieägaravtal, Grundaravtal, Hyresavtal. Serviceavtal. Samarbetsavtal.
  • Anställning och uppsägning av personal.
  • Ansökningar – Tillståndsansökningar. Överklaganden.
  • Familjerätt – Bouppteckning, Testamente, Bodelning, Arvskifte.
  • Förhandling– Förhandlingar med exempelvis investerare, samarbetspartners och fackförbund
  • Immaterialrätt – Varumärkesrätt. Upphovsrätt. Patent.
  • Sekretess – Hantering och lagring av personuppgifter. Efterlevnad av GDPR
  • Tvister – Civilrättsliga ärenden rörande exempelvis avtalsbrott, skadestånd och försäkring,
  • Övrigt – Bolagsbildningar. Sammanslagningar. Likvidation. Rekonstruktion. Konkurs.

 

Vilka typer av avtal kan ni upprätta?

När det kommer till dig som är företagare är vår ambition att skapa en stabil juridisk grund för din verksamhet. Detta uppnås genom att upprätta tydliga och lättöverskådliga avtal med företagets intressenter. Varje intressent har givetvis en unik relation till ditt företag. Nedan följer dock en förenklad beskrivning över möjliga intressenter samt relevanta avtal för respektive intressent:

Grundare – Grundaravtal, Aktieägaravtal, Sekretessavtal. Konkurrensavtal.
Delägare – Aktieägaravtal.  Sekretessavtal. Konkurrensavtal.
Anställda – Anställningsavtal, Optionsavtal, Sekretessavtal. Konkurrensavtal.
Konsulter – Konsultavtal. Sekretessavtal. Konkurrensavtal.
Investerare – Investeraravtal. Aktieägaravtal
Hyresvärd/hyresgäst – Hyresavtal
Samarbetspartners – Letter of Intent, Samarbetsavtal. Licensavtal. Franchise-avtal
Leverantörer – Leverans- och distributionsavtal.
Köpare– Köpeavtal, Återförsäljaravtal

 

Avtalsgranskning

En avtalsgranskning är inriktad på att upptäcka och eliminera eventuella felaktigheter och otydligheter i ett avtal samt att finna olämpliga eller olämpligt utformade avtalsklausuler. Denna typ av brister i avtal är mycket vanliga och kan orsaka stora problem i de fall en tvist uppstår.

 

Varför behövs avtalsgranskning?

Avtalsgranskning är som sagt ett viktigt led i avtalsskrivningen och används för att förutse vilka risker som finns och eliminera dem eller förebygga deras konsekvenser.

Vissa av de problem som kan uppkomma har att göra med hur avtalsbestämmelser är utformade och hur de tolkas och tillämpas. För att kunna skriva ett bra och fungerande avtal krävs därför, förutom en god språklig förmåga, omfattande kunskaper i avtalstolkning. Andra problem aktualiseras i sådana fall då okända omständigheter uppdagas eller för avtalet viktiga förhållandena förändras efter avtalsslutet. Av oss som jurister krävs därför också god kännedom om vilka typer av problem, i form av okända eller ändrade förhållanden som kan tänkas aktualiseras efter avtalets signering.

En avtalsgranskning av en jurist är ett kostnadseffektivt alternativ för dig som vill försäkra dig om ett avtals innehåll och konsekvenser. Tveka därför aldrig på att höra av dig när du hamnar i en situation där ett avtal måste granskas.

 

Jag har använt mig av en avtalsmall som jag hittade på nätet. Kan ni kolla om den fungerar?

Företagsägare väljer i många situationer att avstå från juridisk hjälp och istället googla fram en avtalsmall som de tror passar för den specifika situation. En sådan avtalsmall är alldeles utmärkt – när mallen passar. Ett problem kan dock vara att avtalsmallen är utformad med sikte på ett “normalt” eller “typiskt” avtalsförhållande, till exempel ett vanligt anställningsavtal. Om minsta lilla förändring måste göras till ett sådant avtal, exempelvis att en provisionstrappa ska införas, kan användandet av en mall få kraftigt negativa konsekvenser.

Ofta behöver ändringar göras i en avtalsmall. Ibland kräver dessa ändringar, små eller stora, att man som jurist måste utforma ett i stora delar helt nytt avtal. I sådana fall ställs höga krav på juristens kompetens, dels när det gäller att förstå att mallen inte passar, dels när det gäller att författa ett för avtalsförhållandet passande avtal.

Om du funderar på att använda dig av en avtalsmall är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss för en granskning!

 

Jag har fått ett avtalsförslag från min motparts advokat. Kan ni granska detta förslag?

Om du mottager ett avtalsförslag från ett annat företag bör dessa alltid granskas i detalj. Inte sällan ser vi avtalsförslag som är extremt partiska och skrivna uteslutande till fördel för det ena företaget och till nackdel för det andra. Vi granskar därför alla avtal kritiskt, gör noggranna konsekvensanalyser, letar efter nackdelar och ofullständigheter eller utelämnad avtalstext så att du och ditt företag inte leds in i ofördelaktiga avtalssituationer, eller i avtalsförhållanden som du sedan ångrar, eller efter viss tid inte ens kanske kan uppfylla.

Kontakta oss
close slider